โครงการปลูกผักสวนครัว

 

       

                               

โครงการ                        ปลูกพืชผักสวนครัว
ผู้รับผิดชอบโครงการ     สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลย์รักษ์
หลักการและเหตุผล
            เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
โดยเฉพาะการครองชีพของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้ข้าราชการตำรวจ
ชั้นผู้น้อยและครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมพอเพียงกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
           
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวใช้จ่ายอย่างประหยัด
            2. เพื่อลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ
            3. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาว่างร่วมกัน
วิธีดำเนินการ
            1. จัดพื้นที่ว่างหลังอาคารที่ทำการให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัว
            2. เตรียมดิน ตาข่ายกั้นสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายพืชผักที่ปลูก
            3. เตรียมเมล็ดพันธุ์พืชนิต่างๆ เช่น กะหล่ำปลี ผักบุ่งจีน คะน้า ผักกาด ผักชี หอม ผักสลัด เป็นต้น
            4. เตรียมน้ำสำหรับรดผัก ตลอดทั้งอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น จอบ เสียม คลาด บัวรดน้ำ เป็นต้น
ระยะเวลาดำเนินการ
            ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นมาและได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
งบประมาณ
            ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน
การติดตามและรายงานผล
            มอบหมายงานนโยบายและแผน รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติให้ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีทราบทุกระยะ 3 เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            1. ทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
            2. ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพิ่มรายได้
            3. เศรษฐกิจในภาพรวมของหน่วยงานดีขึ้น
ผู้เสนอโครงการ
            พ.ต.ท.อนุศักดิ์   นามทอง พงส.(สบ2)
ผู้อนุมัติโครงการ
            พ.ต.อ.ชวิศ   ศรีจันทร์   ผกก.หน.สภ.อ.พิบูลย์รักษ์
                                                                                                                                           
กลับหน้าหลัก